27-054 การรู้จักผลไม้พระไตรปิฎก


๔. ผลชาดก
ว่าด้วยการรู้จักผลไม้

(พ่อค้าเกวียนโพธิสัตว์เล่าเรื่องที่ตนทราบว่าต้นไม้นั้น
ไม่ใช่ต้นมะม่วงด้วยเหตุ ๒ ประการ จึงกล่าวว่า)
{๕๔} [๕๔] ต้นไม้นี้คนขึ้นได้ไม่ยาก ทั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน
เพราะเหตุ ๒ ประการนี้ เราจึงรู้ได้ว่า ต้นไม้นี้มีผลไม่ดี
ผลชาดกที่ ๔ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.