26-427 คาถาของพระอภยมาตุเถรีพระไตรปิฎก


๘. อภยมาตุเถรีคาถา
ภาษิตของพระอภยมาตุเถรี

พระอภยมาตุเถรี(ได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า)
{๔๒๗} [๓๓] แม่เจ้า ท่านจงพิจารณาร่างกายนี้ เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป
เบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมาว่า เป็นของไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นเน่า
[๓๔] เราพิจารณาอยู่อย่างนี้ จึงถอนราคะทั้งปวงได้
ตัดความเร่าร้อนได้ขาด เป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!