26-424 คาถาของพระจิตตาเถรีพระไตรปิฎก


๕. จิตตาเถรีคาถา
ภาษิตของพระจิตตาเถรี

พระจิตตาเถรี(ได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า)
{๔๒๔} [๒๗] เราเป็นผู้มีร่างกายผ่ายผอม เป็นไข้ อ่อนเพลียมาก
ต้องเดินถือไม้เท้าไปไหน ๆ ก็จริงนะ
ถึงอย่างนั้น ก็ยังขึ้นภูเขาได้

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!