26-421 คาถาของพระเชนตาเถรีพระไตรปิฎก


๒. เชนตาเถรีคาถา
ภาษิตของพระเชนตาเถรี

ทราบว่า พระเชนตาเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า
{๔๒๑} [๒๑] โพชฌงค์ ๗ ประการเป็นทางบรรลุนิพพานนี้
เราเจริญแล้วทั้งหมดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
[๒๒] เพราะเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้ว
ร่างกายนี้เป็นร่างกายที่มีในภพสุดท้าย
ชาติสงสารสิ้นแล้ว
บัดนี้ไม่มีการเกิดอีก

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!