26-411 คาถาของพระอุปสมาเถรีพระไตรปิฎก


๑๐. อุปสมาเถรีคาถา
ภาษิตของพระอุปสมาเถรี

พระอุปสมาเถรี(รับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวภาษิตนี้ว่า)
{๔๑๑} [๑๐] อุปสมา เธอพึงข้ามโอฆะ ซึ่งเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยาก
จงชนะมารพร้อมทั้งเสนามาร
ดำรงไว้ซึ่งกายที่มีในภพสุดท้ายเถิด

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!