26-408 คาถาของพระธีราเถรีอีกรูปหนึ่งพระไตรปิฎก


๗. อัญญตราธีราเถรีคาถา
ภาษิตของพระธีราเถรีอีกรูปหนึ่ง

พระธีราเถรีอีกรูปหนึ่ง(รับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวภาษิตนี้ว่า)
{๔๐๘} [๗] ธีราภิกษุณีผู้อบรมอินทรีย์แล้วด้วยธรรมทั้งหลายที่ทรงไว้
ย่อมชนะมาร A พร้อมทั้งเสนามาร B
แล้วดำรงไว้ซึ่งกายที่มีในภพสุดท้าย
เชิงอรรถ
A กิเลสมาร (ขุ.เถรี.อ. ๗/๑๖)
B วัตถุกาม (ขุ.เถรี.อ. ๗/๑๖)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!