26-234 คาถาของพระติสสเถระพระไตรปิฎก


๗. ติสสเถรคาถา
ภาษิตของพระติสสเถระ

ทราบว่า ท่านพระติสสเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๙๗] เราละทิ้งจานทองคำลวดลายวิจิตร
มีค่านับร้อยปละ A มาใช้บาตรดินแทน
นี้เป็นการอภิเษกครั้งที่ ๒
เชิงอรรถ
๑ ปละ = ๔ ออนซ์ (A.P. Buddhadatta mahathera PALi-Engilsh Dictionary หน้า ๑๗๗)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!