26-222 คาถาของพระสุนาคเถระพระไตรปิฎก


๕. สุนาคเถรคาถา
ภาษิตของพระสุนาคเถระ

ทราบว่า ท่านพระสุนาคเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๘๕] ผู้ฉลาดในนิมิตแห่งจิต รู้รสแห่งวิเวก
เพ่งพินิจอยู่ ฉลาดในการบริหารกรรมฐาน มีสติตั้งมั่น
พึงบรรลุนิรามิสสุ A ได้
เชิงอรรถ
A นิพพาน (ขุ.เถร.อ. ๑/๘๕/๒๘๔)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!