26-186 คาถาของรามเณยยกเถระพระไตรปิฎก


๙. รามเณยยกเถรคาถา
ภาษิตของรามเณยยกเถระ

ทราบว่า ท่านพระรามเณยยกเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๔๙] เจ้ามารร้ายเอ๋ย จิตของเรานั้นไม่หวั่นไหว
ในเพราะเสียงจ้อกแจ้กของฝูงนกกระจาบและเสียงกู่ก้องของฝูงลิง
เพราะจิตของเรายินดีในเอกัคคตารมณ์ A
เชิงอรรถ
A มีอารมณ์เดียว (ขุ.เถร.อ. ๑/๔๙/๑๘๘)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!