26-161 คาถาของพระสุคันธเถระพระไตรปิฎก


๔. สุคันธเถรคาถา
ภาษิตของพระสุคันธเถระ

ทราบว่า ท่านพระสุคันธเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๒๔] ภิกษุบวชยังไม่ทันครบพรรษา
มองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงาม
บรรลุวิชชา ๓ A แล้ว
ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว

บาลี


A ระลึกชาติได้, ตาทิพย์, สิ้นอาสวะ (ขุ.เถร.อ. ๑/๒๔/๑๒๔)

รออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!