26-150 คาถาของพระวนวัจฉเถระพระไตรปิฎก


๓. วนวัจฉเถรคาถา
ภาษิตของพระวนวัจฉเถระ

ทราบว่า ท่านพระวนวัจฉเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๑๓] ภูเขาหินหลากหลายมีสีดังเมฆครื้ม งามเรืองรอง
แหล่งน้ำเย็นใสสะอาด ดารดาษด้วยแมลงค่อมทอง A
ช่างชวนให้เรารื่นรมย์ใจเสียจริง
เชิงอรรถ
A จำพวกแมลงทับ (ขุ.เถร.อ. ๑/๑๓/๘๙)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!