26-149 คาถาของพระมหาวัจฉเถระพระไตรปิฎก


๒. มหาวัจฉเถรคาถา
ภาษิตของพระมหาวัจฉเถระ

ทราบว่า ท่านพระมหาวัจฉเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๑๒] ภิกษุมีพลังปัญญา สมบูรณ์ด้วยศีลและข้อปฏิบัติ
มีจิตตั้งมั่น ยินดีในฌาน มีสติ
ฉันอาหารพออยู่ได้ ปราศจากราคะ A
พึงรอเวลาเป็นที่ดับขันธปรินิพพานในพระศาสนานี้
เชิงอรรถ
A ความกำหนัดในกามคุณ (ขุ.เถร.อ. ๑/๑๒/๘๖)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!