26-148 คาถาของพระจูฬวัจฉเถระพระไตรปิฎก


๑. จูฬวัจฉเถรคาถา
ภาษิตของพระจูฬวัจฉเถระ

ทราบว่า ท่านพระจูฬวัจฉเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๑๑] ภิกษุที่มากด้วยความปราโมทย์ในธรรม
อันพระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้ว
พึงบรรลุสันตบท A อันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขาร เป็นสุข
เชิงอรรถ
นิพพาน (ขุ.เถร.อ. ๑/๑๑/๘๔)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!