26-143 คาถาของพระสีตวนิยเถระพระไตรปิฎก


๖. สีตวนิยเถรคาถา
ภาษิตของพระสีตวนิยเถระ

ทราบว่า ท่านพระสีตวนิยเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๖] ภิกษุผู้เข้าไปสู่ป่าสีตวันแล้ว
ย่อมเป็นผู้โดดเดี่ยว สันโดษ มีจิตตั้งมั่น
ชนะกิเลสได้แล้ว ปราศจากความขนพองสยองเกล้า
มีปัญญา เจริญกายคตาสติ A
เชิงอรรถ
A กำหนดกายเป็นอารมณ์ (ขุ.เถร.อ. ๑/๖/๖๙)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!