26-033 วิมานที่คุตติลาจารย์เคยไปเยี่ยมพระไตรปิฎก


๕. คุตติลวิมาน
ว่าด้วยวิมานที่คุตติลาจารย์เคยไปเยี่ยม

รายละเอียดดูได้ที่ พระไตรปิฎก มจร
โปรแกรม e-tipitaka เล่ม 26 หน้า 53-67

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!