25-309 พระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 1พระไตรปิฎก


๓๕. ปฐมนฏปุพพกเถรวัตถุ
เรื่องพระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๔๑๗] ผู้ละกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์ได้ A
ล่วงพ้นกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นทิพย์ได้แล้ว
เป็นผู้ปราศจากโยคะ B ทั้งปวง
เราเรียกผู้นั้นว่า พราหมณ์
เชิงอรรถ
A กิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์ หมายถึงอายุและกามคุณ ๕
(รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) อันเป็นของมนุษย์ (ขุ.ธ.อ.๘/๑๖๔)
B ดูเชิงอรรถที่ ๖ หน้า ๓๑ ในเล่มนี้

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!