25-295 พระติสสะเถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขาพระไตรปิฎก


๒๑. ปัพภารวาสีติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขา

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๔๐๔] ผู้ไม่คลุกคลี A กับคน ๒ จำพวก
คือ คฤหัสถ์ และบรรพชิต
ไม่มีความอาลัยเที่ยวไป มีความปรารถนาน้อย
เราเรียกว่า พราหมณ์
เชิงอรรถ
A คลุกคลี ในที่นี้หมายถึงการคลุกคลีทางกายคือการเห็น การฟัง
การเจรจาปราศรัย การร่วมกิน ร่วมดื่ม(ขุ.ธ.อ. ๘/๑๒๐)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!