25-294 พระเขมาภิกษุณีพระไตรปิฎก


๒๐. เขมาภิกขุนีวัตถุ
เรื่องพระเขมาภิกษุณี

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ท้าวสักกะจอมเทพและเทวดาทั้งหลาย
ดังนี้)
[๔๐๓] ผู้มีปัญญาลึกซึ้ง เป็นปราชญ์
ฉลาดในทางและมิใช่ทาง A บรรลุประโยชน์สูงสุด
เราเรียกว่า พราหมณ์
เชิงอรรถ
A ฉลาดในทางและมิใช่ทาง หมายถึงรู้ว่าธรรมนี้เป็นทางไปทุคติ
ธรรมนี้เป็นทางไปสุคติ ธรรมนี้เป็นทางไปนิพพาน และรู้ว่าธรรมนี้มิใช่ทาง
(ขุ.ธ.อ. ๘/๑๑๖)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!