25-289 พราหมณ์ 2 คนพระไตรปิฎก


๑๕. เทวพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณ์ ๒ คน

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ดังนี้)
[๓๙๘] ผู้ตัดชะเนาะ เชือกหนัง และเงื่อน A
พร้อมทั้งสายรัดได้ ถอดลิ่มสลัก B เป็นผู้ตรัสรู้แล้ว
เราเรียกว่า พราหมณ์
เชิงอรรถ
A ชะเนาะ หมายถึงความโกรธ เชือกหนัง หมายถึงตัณหา
เงื่อน หมายถึงทิฏฐิ ๖๒ (ขุ.ธ.อ. ๘/๑๑๐)
B สายรัด หมายถึงอนุสัยกิเลส
ลิ่มสลัก หมายถึงอวิชชา (ขุ.ธ.อ. ๘/๑๑๐)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!