25-288 นายอุคคเสนพระไตรปิฎก


๑๔. อุคคเสนวัตถุ
เรื่องนายอุคคเสน

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๓๙๗] ผู้ตัดสังโยชน์ได้หมดสิ้น ไม่สะดุ้ง A
ผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้อง B ได้
ผู้ปราศจากโยคะ C
เราเรียกว่า พราหมณ์
เชิงอรรถ
A ไม่สะดุ้ง หมายถึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะตัณหา (ขุ.ธ.อ. ๘/๑๐๙)
B ดูเชิงอรรถที่ ๑ หน้า ๑๔๙ ในเล่มนี้
C ดูเชิงอรรถที่ ๖ หน้า ๓๑ ในเล่มนี้

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!