25-282 พระนางมหาปชาบดีโคตมีพระไตรปิฎก


๘. มหาปชาปตีโคตมีวัตถุ
เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุณีทั้งหลาย ดังนี้)
[๓๙๑] ผู้ไม่มีกรรมชั่ว A ทางกาย วาจา และใจ
สำรวมระวังได้ครบทั้ง ๓ ทวาร
เราเรียกว่า พราหมณ์
เชิงอรรถ
A กรรมชั่ว หมายถึงกรรมที่มีโทษ มีทุกข์เป็นกำไร
นำสัตว์ให้ตกไปในอบาย (ขุ.ธ.อ. ๘/๑๐๐)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!