25-275 พราหมณ์ผู้เลื่อมใสมากพระไตรปิฎก


๒๖. พราหมณวรรค หมวดว่าด้วยพราหมณ์
๑. ปสาทพหุลพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์ผู้เลื่อมใสมาก

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
{๓๖} [๓๘๓] พราหมณ์ A เธอจงพยายามตัดกระแส B ให้ขาด
จงบรรเทากามทั้งหลายให้ได้
เธอรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้ว
ก็จะรู้แจ้งสภาวะที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ C
เชิงอรรถ
A พราหมณ์ ตามหลักพุทธศาสนาในวรรคนี้หมายถึงพระขีณาสพทั้งหลาย
แต่มีบ้างที่ตรัสหมายเอา พราหมณ์โดยชาติกำเนิด เช่น ในธรรมบทข้อ ๓๙๒
หน้า ๑๕๖ (ขุ.ธ.อ. ๘/๙๒)
B กระแส หมายถึงตัณหา (ขุ.ธ.อ. ๘/๙๒)
C สภาวะที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ หมายถึงนิพพาน (ขุ.ธ.อ. ๘/๙๒)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!