25-274 สุมนสามเณรพระไตรปิฎก


๑๒. สุมนสามเณรวัตถุ
เรื่องสุมนสามเณร

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๓๘๒] ภิกษุใดแลยังหนุ่มแน่น
ย่อมประกอบขวนขวายในพุทธศาสนา
ภิกษุนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างไสว A
เหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆ ฉะนั้น B
ภิกขุวรรคที่ ๒๕ จบ
เชิงอรรถ
A หมายถึงให้โลกคือขันธ์ ๕ สว่างไสวด้วยอรหัตตมรรคญาณ (ขุ.ธ.อ. ๘/๙๐)
B ขุ.เถร. (แปล) ๒๖/๘๗๓/๔๘๔

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!