25-273 พระวักกลิเถระพระไตรปิฎก


๑๑. วักกลิเถรวัตถุ
เรื่องพระวักกลิเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระวักกลิเถระ ดังนี้)
[๓๘๑] ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทย์
เลื่อมใสในพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบท A
อันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขาร เป็นสุข B
เชิงอรรถ
A ดูเชิงอรรถที่ ๒ หน้า ๑๔๘ ในเล่มนี้
B ขุ.เถร. (แปล) ๒๖/๑๑/๓๐๗

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!