25-266 พระเถระผู้ยินดีในธรรมพระไตรปิฎก


๔. ธัมมารามเถรวัตถุ
เรื่องพระเถระผู้ยินดีในธรรม

[๓๖๔] ภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดี A ยินดีแล้วในธรรม
พิจารณาใคร่ครวญถึงธรรม ระลึกถึงธรรมอยู่
ย่อมไม่เสื่อมจากสัทธรรม B
เชิงอรรถ
A ธรรมเป็นที่มายินดี ในที่นี้หมายถึงสมถะและวิปัสสนา (ขุ.ธ.อ. ๘/๕๔)
B สัทธรรม หมายถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
และโลกุตตรธรรม ๙ ประการ (ขุ.ธ.อ. ๘/๕๔-๕๕)
และดูเทียบ ขุ.เถร. (แปล) ๒๖/๑๐๓๕/๕๐๙

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!