25-265 พระโกกาลิกะพระไตรปิฎก


๓. โกกาลิกวัตถุ
เรื่องพระโกกาลิกะ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๓๖๓] ภิกษุรูปใดสำรวมปาก พูดโดยใช้มันตา A เสมอ
ไม่ฟุ้งซ่าน แสดงแต่อรรถ B และธรรม C เท่านั้น
ภาษิตของภิกษุนั้นไพเราะ
เชิงอรรถ
A มันตา หมายถึงปัญญา (ขุ.ธ.อ. ๘/๕๓)
B อรรถ หมายถึงเนื้อความแห่งภาษิต (ขุ.ธ.อ. ๘/๓/๕๓)
C ธรรม หมายถึงธรรมเทศนา (ขุ.ธ.อ. ๘/๓/๕๓)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!