25-240 ภิกษุอาคันตุกะพระไตรปิฎก


๗. อาคันตุกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุอาคันตุกะ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุอาคันตุกะผู้อยู่ในเมืองชายแดน ดังนี้)
[๓๑๕] เมืองชายแดนได้รับการคุ้มครองทั้งภายในและภายนอก ฉันใด
เธอทั้งหลายจงคุ้มครองตนให้ได้ ฉันนั้น
ขณะ A อย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสีย
เพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไป
ย่อมเศร้าโศก แออัดอยู่ในนรก B
เชิงอรรถ
A ขณะ หมายถึงเวลา หรือสมัย มี ๔ คือ
(๑) ขณะแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า
(๒) ขณะแห่งการเกิดในมัชฌิมประเทศ
(๓) ขณะแห่งการได้สัมมาทิฏฐิ
(๔) ขณะแห่งอายตนะทั้ง ๖ ไม่วิกลวิกาล (ขุ.ธ.อ. ๗/๒๓๐)
B ดูเทียบ ขุ.เถร. (แปล) ๒๖/๖๕๓/๔๕๒, ๑๐๐๔/๕๐๔

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!