25-217 พระปธานกัมมิกติสสะเถระพระไตรปิฎก


๕. ปธานกัมมิกติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๒๘๐] คนที่ไม่ขยันในเวลาที่ควรขยัน
ทั้งที่ยังหนุ่มยังสาว มีกำลัง
แต่กลับเกียจคร้าน มีความคิดใฝ่ต่ำ A ปราศจากความเพียร
เกียจคร้านมาก ย่อมไม่ประสบทาง B ด้วยปัญญา
เชิงอรรถ
A มีความคิดใฝ่ต่ำ หมายถึงหมกมุ่นในมิจฉาวิตก ๓ ประการ
คือ กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก (ขุ.ธ.อ. ๗/๕๙)
B ทาง หมายถึงอริยมรรค (ขุ.ธ.อ. ๗/๕๙)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!