25-202 สุภัททปริพาชกพระไตรปิฎก


๑๒. สุภัททปริพาชกวัตถุ
เรื่องสุภัททปริพาชก

(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาของสุภัททปริพาชก ดังนี้)
[๒๕๔] ไม่มีรอยเท้าในอากาศ ไม่มีสมณะภายนอก A
หมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปปัญจธรรม B
แต่พระตถาคตทั้งหลาย ไม่มีปปัญจธรรม
[๒๕๕] ไม่มีรอยเท้าในอากาศ ไม่มีสมณะภายนอก
ไม่มีสังขาร C ที่เที่ยงแท้
พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความหวั่นไหว
มลวรรคที่ ๑๘ จบ
เชิงอรรถ
A ไม่มีสมณะภายนอก หมายถึงไม่มีสมณะผู้ดำรงอยู่ในอริยมรรคและอริยผล
ภายนอกพระพุทธศาสนา(ขุ.ธ.อ. ๗/๓๗)
B ปปัญจธรรม หมายถึงกิเลสธรรมที่ทำให้เนิ่นช้า
คือตัณหา ทิฏฐิ และมานะ (ขุ.ธ.อ. ๗/๓๗)
C สังขาร ในที่นี้หมายถึงขันธ์ ๕ (ขุ.ธ.อ.๗/๓๗)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!