25-199 อุบาสก 5 คนพระไตรปิฎก


๙. ปัญจอุปาสกวัตถุ
เรื่องอุบาสก ๕ คน

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อุบาสกคนหนึ่ง ในจำนวน ๕ คน ดังนี้)
[๒๕๑] ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี
ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มี
ข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี
แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี A
เชิงอรรถ
A ความหมายในคาถานี้ คือ ไฟยังแสดงควันให้รู้ว่ายังมีไฟคนจึงสามารถดับได้
แต่ราคะเผาสัตว์ภายในไม่ แสดงอาการให้รู้, ผู้จับ เช่น ยักษ์ เป็นต้น
สามารถจับสัตว์ได้ในชาติเดียวเท่านั้น แต่โทสะจับสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุด
ตาข่ายที่รัดรึงสัตว์ยังสามารถแก้หรือคลายได้
แต่โมหะที่รัดรึงสัตว์ยากที่จะแก้หรือคลายได้
แม่น้ำยังมีวันพร่องหรือเต็มปรากฏให้เห็นได้
แต่ตัณหาไม่มีวันเต็ม ไม่มีวันเหือดแห้ง
ทั้งยังปรากฏความพร่องอยู่เป็นนิตย์ เติมให้เต็มได้ยาก (ขุ.ธ.อ.๗/๒๕)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!