25-197 อุบาสก 5 คนพระไตรปิฎก


๗. ปัญจอุปาสกวัตถุ
เรื่องอุบาสก ๕ คน

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อุบาสก ๕ คน ดังนี้)
[๒๔๖] นรชนใดในโลก ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
คบชู้กับภรรยาของผู้อื่น พูดเท็จ
[๒๔๗] และหมกมุ่นในการดื่มสุราและเมรัย A
นรชนนั้นชื่อว่า ขุดทรัพย์อันเป็นต้นทุน B ของตนในโลกนี้
[๒๔๘] ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงรู้อย่างนี้ว่า
ผู้มีบาปธรรมทั้งหลาย มักไม่สำรวม
ขอโลภะและอธรรม C อย่าย่ำยีท่านให้เป็นทุกข์ตลอดกาลนานเลย
เชิงอรรถ
A ดู องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๗๔/๒๙๑
B ขุดทรัพย์อันเป็นต้นทุน หมายถึงนำที่นาและสวนไปจำนอง หรือขายขาด
เพื่อนำทรัพย์ไปซื้อสุรามาดื่ม (ขุ.ธ.อ. ๗/๑๙)
C อธรรม หมายถึงโทสะ (ขุ.ธ.อ. ๗/๒๐)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!