25-193 พระติสสเถระพระไตรปิฎก


๓. ติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๒๔๐] สนิมเกิดขึ้นจากเหล็ก
ครั้นเกิดขึ้นแล้ว ย่อมกัดเหล็กนั่นเอง ฉันใด
กรรมทั้งหลายของตน ย่อมนำคนผู้ประพฤติล่วงโธนา A
ไปสู่ทุคติ ฉันนั้น
เชิงอรรถ
A โธนา หมายถึงปัญญาที่พิจารณาปัจจัย ๔ แล้วจึงบริโภค ดังนั้น
“ผู้ประพฤติล่วงโธนา” จึงหมายถึงผู้ปราศจากปัญญาพิจารณาปัจจัย ๔ แล้วจึงบริโภค
(ขุ.ธ.อ. ๗/๑๑)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!