25-191 บุตรของคนฆ่าโคพระไตรปิฎก


๑๘. มลวรรค หมวดว่าด้วยมลทินทางใจ
๑. โคฆาตกปุตตวัตถุ เรื่องบุตรของคนฆ่าโค

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บุตรของคนฆ่าโคผู้แก่เฒ่า ดังนี้)
{๒๘} [๒๓๕] บัดนี้ ท่านเปรียบเหมือนใบไม้เหลือง
ทั้งยมทูต A มาปรากฏแก่ท่านแล้ว
ท่านอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อม
และแม้แต่เสบียงเดินทาง B ของท่านก็ยังไม่มีเลย
[๒๓๖] ท่านนั้นจงทำที่พึ่ง C แก่ตนเอง
จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต
ท่านขจัดมลทินได้แล้ว ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน
จะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ D
[๒๓๗] บัดนี้ ท่านเป็นผู้มีวัยถูกนำเข้าไปแล้ว E
เตรียมจะไปสำนักพระยายม
ที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มี
และแม้แต่เสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีเลย
[๒๓๘] ท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเอง
จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต
ท่านขจัดมลทินได้แล้ว ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน
ก็จะไม่ต้องเข้าถึงชาติ และชราอีกต่อไป
เชิงอรรถ
A ยมทูต ในที่นี้หมายถึงความตาย (ขุ.ธ.อ. ๗/๕)
B เสบียงเดินทาง หมายถึงกุศล (ขุ.ธ.อ. ๗/๕)
C ที่พึ่ง หมายถึงกุศลกรรม (ขุ.ธ.อ. ๗/๕)
D อริยภูมิอันเป็นทิพย์ ในที่นี้หมายถึงสุทธาวาสภูมิ ที่อยู่ของพระอนาคามี
มี ๕ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสีและอกนิฏฐา
(ขุ.ธ.อ. ๗/๕, ที.ปา. ๑๑/๓๑๘/๒๑๑)
E มีวัยถูกนำเข้าไปแล้ว หมายถึงล่วงวัยทั้ง ๓ ใกล้จะถึงอายุขัยแล้ว
(ขุ.ธ.อ. ๗/๕)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!