25-183 เจ้าหญิงโรหิณีพระไตรปิฎก


๑๗. โกธวรรค หมวดว่าด้วยความโกรธ
๑. โรหิณีขัตติยกัญญาวัตถุ เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เจ้าหญิงโรหิณี ดังนี้)
{๒๗} [๒๒๑] บุคคลควรละความโกรธ สละมานะ
ก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
ความทุกข์ย่อมไม่รุมเร้าคนนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูป
ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล A
เชิงอรรถ
A ดูเทียบ สํ.ส. (แปล) ๑๕/๓๔/๔๓

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!