25-181 พระอนาคามีเถระพระไตรปิฎก


๘. อนาคามิเถรวัตถุ
เรื่องพระอนาคามีเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ของพระผู้บรรลุ
อนาคามิผล ดังนี้)
[๒๑๘] ภิกษุผู้เกิดฉันทะในธรรม A ที่ใคร ๆ บอกไม่ได้
มีใจได้สัมผัสแล้ว B และมีจิตไม่เกาะเกี่ยวในกามทั้งหลาย C
เราเรียกว่า ผู้มีกระแสในเบื้องบน D
เชิงอรรถ
A ธรรม หมายถึงนิพพาน (ขุ.ธ.อ.๖/๑๔๔)
B มีใจได้สัมผัสแล้ว หมายถึงมีใจได้สัมผัสมรรคผลเบื้องต่ำ คือ โสดาปัตติมรรค
โสดาปัตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล
(ขุ.ธ.อ. ๖/๑๔๔)
C ด้วยอำนาจอนาคามิมรรค จึงมีจิตไม่เกาะเกี่ยวในกามทั้งหลาย (ขุ.ธ.อ. ๖/๑๔๔)
D ผู้มีกระแสในเบื้องบน หมายถึงจะบังเกิดในสุทธาวาสชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ
คือบังเกิดในชั้นอวิหาจนถึงชั้นอกนิฏฐา (ขุ.ธ.อ. ๖/๑๔๔)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!