25-172 พระติสสเถระพระไตรปิฎก


๗. ติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระติสสเถระ ดังนี้)
[๒๐๕] บุคคลดื่มปวิเวกรส A
ลิ้มรสแห่งความสงบ B
และได้ลิ้มรสแห่งปีติในธรรมแล้ว
เป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีบาป C
เชิงอรรถ
A ปวิเวกรส หมายถึงเอกีภาวสุข(สุขที่เกิดจากความเป็นผู้อยู่ผู้เดียว)
(ขุ.ธ.อ. ๖/๑๒๔)
B ดูเชิงอรรถที่ ๒ หน้า ๙๕ ในเล่มนี้
C ในคาถานี้ ตรัสหมายเอาคุณสมบัติของพระขีณาสพผู้ดื่มรสแห่งปีติที่เกิดขึ้น
ด้วยอำนาจโลกุตตรธรรม ๙ ประการ (ขุ.ธ.อ. ๖/๑๒๔)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!