25-146 ภิกษุหนุ่มพระไตรปิฎก


๑๓. โลกวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องโลก
๑. ทหรภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหนุ่ม

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง ดังนี้)
{๒๓} [๑๖๗] บุคคลไม่พึงเสพสิ่งต่ำทราม A
ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท
ไม่พึงยึดถือความเห็นผิด
ไม่พึงเป็นคนรกโลก
เชิงอรรถ
A สิ่งต่ำทราม ในที่นี้หมายถึงกามคุณ ๕ (ขุ.ธ.อ. ๖/๒๗)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!