25-136 โพธิราชกุมารพระไตรปิฎก


๑๒. อัตตวรรค หมวดว่าด้วยตน
๑. โพธิราชกุมารวัตถุ เรื่องโพธิราชกุมาร

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่โพธิราชกุมาร ดังนี้)
{๒๒} [๑๕๗] ถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดี
บัณฑิตพึงประคับประคองตนไว้ให้ได้ A
อย่างน้อยยามใดยามหนึ่งใน ๓ ยาม B
เชิงอรรถ
A ประคับประคองตน ในที่นี้หมายถึงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ควรทำบุญ มีทานและศีล เป็นต้น
ถ้าเป็นบรรพชิตก็ควรขวยขวายทำวัตรปฏิบัติศึกษาพระปริยัติและเจริญกัมมัฏฐาน
(ขุ.ธ.อ.๖/๕)
B ยาม ในที่นี้หมายถึงวัย ได้แก่ ระยะของอายุ มี ๓
คือ ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย (ขุ.ธ.อ.๖/๔-๕)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!