25-133 พระโลลุทายีเถระพระไตรปิฎก


๗. โลลุทายิเถรวัตถุ
เรื่องพระโลลุทายีเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๑๕๒] คนที่มีการศึกษาน้อยนี้
ย่อมแก่ไปเปล่าเหมือนโคพลิพัท
เขาเจริญแต่เนื้อหนัง ส่วนปัญญาหาเจริญไม่ A
เชิงอรรถ
A ขุ.เถร. (แปล) ๒๖/๑๐๒๘/๕๐๘

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!