25-125 พระปิโลติกติสสเถระพระไตรปิฎก


๑๐. ปิโลติกติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระปิโลติกติสสเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๑๔๓] บุคคลผู้กีดกันอกุศลวิตกได้ด้วยหิริ มีอยู่น้อยคนในโลก
ภิกษุใดหลบหลีกนินทาได้ ตื่นตัวอยู่ เหมือนม้าชั้นดีหลบแส้ได้
ภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยรูป A
[๑๔๔] เธอทั้งหลายจงมีความเพียรและมีสังเวคธรรม B
เหมือนม้าดีที่ถูกลงแส้ เธอทั้งหลายมีศรัทธา ศีล วิริยะ
สมาธิ และธัมมวินิจฉัย C
สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ มีสติมั่นคง
จักละทุกข์ D มีประมาณไม่น้อยนี้ได้
เชิงอรรถ
A ดู สํ.ส. (แปล) ๑๕/๑๘/๑๖
B มีสังเวคธรรม แปลจากคำว่า “สํเวคิโน” หมายถึงมีสโหตตัปปญาณ
คือ ญาณที่มีโอตตัปปะ ได้แก่ ญาณ ที่มีความกลัวต่อภัยคือชาติ ชรา
มรณะ เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. ๓๗/๑๓๑)
C ธัมมวินิจฉัย หมายถึงความรู้เหตุที่ควรและไม่ควร (ขุ.ธ.อ. ๕/๗๑)
D ทุกข์ ในที่นี้หมายถึงวัฏฏทุกข์ (ขุ.ธ.อ. ๕/๑๐/๗๘)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!