25-116 พระฉัพพัคคีย์พระไตรปิฎก


๑๐. ทัณฑวรรค
หมวดว่าด้วยการลงทัณฑ์ A

๑. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
{๒๐} [๑๒๙] สัตว์ทุกประเภท ย่อมสะดุ้งกลัวโทษทัณฑ์
สัตว์ทุกประเภท ย่อมหวาดกลัวความตาย
บุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้ว
ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่า
เชิงอรรถ
A ลงทัณฑ์ ตามความหมายในวรรคนี้คือ การใช้กำลังทำร้าย เข่นฆ่า หรือเบียดเบียน
บุคคลอื่น หรือสัตว์อื่น ให้ได้รับความเดือดร้อน โดยการใช้ท่อนไม้ ก้อนดิน และวาจา
ที่หยาบคายให้ร้ายป้ายสี ตลอดถึงการใช้ บทบัญญัติ บทลงโทษที่เอื้อประโยชน์ตน
เป็นเครื่องมือ (ขุ.ธ.อ. ๕/๔๐-๕๘)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!