25-104 พราหมณ์จูเฬกสาฏกพระไตรปิฎก


๙. ปาปวรรค หมวดว่าด้วยบาป
๑. จูเฬกสาฏกวัตถุ เรื่องพราหมณ์จูเฬกสาฎก

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
{๑๙} [๑๑๖] บุคคลควรรีบเร่งทำบุญ A ควรห้ามจิตจากบาป B
เพราะเมื่อทำบุญช้าไป ใจจะยินดีในบาป
เชิงอรรถ
A บุญ หมายถึงการให้ทาน การบำเพ็ญวัตร มีอุปัชฌายวัตรเป็นต้น (ขุ.ธ.อ. ๕/๔)
B บาป หมายถึงกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต หรือการเกิดขึ้นแห่งอกุศลจิต
(ขุ.ธ.อ. ๕/๔)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!