25-101 พระปฏาจาราเถรีพระไตรปิฎก


๑๒. ปฏาจาราเถรีวัตถุ
เรื่องพระปฏาจาราเถรี

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระปฏาจาราเถรี ดังนี้)
[๑๑๓] ผู้เห็นความเกิดและความดับ A แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว
ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นความเกิดและความดับ
ที่มีชีวิตอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี B
เชิงอรรถ
A เห็นความเกิดและความดับ หมายถึงเห็นความเกิดและความดับของขันธ์ ๕
(ขุ.ธ.อ. ๔/๑๒๘)
B ขุ.อป. (แปล) ๓๓/๘๑/๔๖๖

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!