25-089 หญิงคนใดคนหนึ่งพระไตรปิฎก


๑๐. อัญญตริตถีวัตถุ
เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง ดังนี้)
[๙๙] ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลาย
จะยินดีป่าทั้งหลาย อันน่ารื่นรมย์
ที่ชนผู้แสวงหากามไม่ยินดี
เพราะท่านเหล่านั้นไม่แสวงหากาม A
อรหันตวรรคที่ ๗ จบ
เชิงอรรถ
A ขุ.เถร. (แปล) ๒๖/๙๙๒/๕๐๒

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!