25-087 พระสารีบุตรเถระพระไตรปิฎก


๘. สารีปุตตเถรวัตถุ
เรื่องพระสารีบุตรเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้อยู่ในป่า ๓๐ รูป ดังนี้)
[๙๗] นรชนใด ผู้ไม่ต้องเชื่อใคร A
รู้จักนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้
ตัดรอยต่อ B แห่งการเกิดใหม่
ทำลายโอกาส C แห่งการท่องเที่ยวไปในสงสาร
คายความหวังแล้ว นรชนนั้นแล เป็นบุรุษสูงสุด D
เชิงอรรถ
A ไม่ต้องเชื่อใคร ในที่นี้หมายถึงรู้แจ้งธรรมอย่างประจักษ์ชัดด้วยตนเอง
ไม่ต้องรอสดับธรรมจากผู้อื่น (ขุ.ม.อ. ๘๘/๓๓๙-๓๔๑)
B รอยต่อ หมายถึงวัฏฏสนธิ (รอยต่อคือวัฏฏะ) สังสารสนธิ (รอยต่อคือสงสาร)
(ขุ.ธ.อ. ๔/๘/๖๖)
C ทำลายโอกาส หมายถึงทำลายโอกาสที่จะเกิดอีกได้
เพราะสิ้นเชื้อพันธุ์คือกุศลกรรมและอกุศลกรรม (ขุ.ธ.อ. ๔/๖๖)
D ดูเทียบ ขุ.ม. (แปล) ๒๙/๘๘/๒๗๕

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!