25-081 พระมหากัสสปะเถระพระไตรปิฎก


๒. มหากัสสปเถรวัตถุ
เรื่องพระมหากัสสปเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๙๑] ผู้มีสติ หมั่นประกอบความเพียร A
ไม่ติดในที่อยู่ ละความห่วงอาลัยไป
เหมือนหงส์ละเปือกตมไป ฉะนั้น
เชิงอรรถ
A ผู้มีสติ หมั่นประกอบความเพียร ในที่นี้หมายถึงพระขีณาสพผู้มีสติไพบูลย์
หมั่นประกอบในคุณธรรมมี ฌานและวิปัสสนา เป็นต้น ที่ตนได้บรรลุแล้ว โดยการนึก
การเข้า การออก การอธิษฐาน และการพิจารณา (ขุ.ธ.อ.๔/๕๒)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!