25-080 หมอชีวก



พระไตรปิฎก


๗. อรหันตวรรค หมวดว่าด้วยพระอรหันต์
๑. ชีวกวัตถุ เรื่องหมอชีวก

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่หมอชีวก ดังนี้)
{๑๗} [๙๐] ผู้บรรลุจุดหมายปลายทางแล้ว A
ไร้ความโศก หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง B
ละกิเลสเครื่องร้อยรัด C ได้หมด ย่อมไม่มีความเร่าร้อน
เชิงอรรถ
A ผู้บรรลุจุดหมายปลายทาง หมายถึงพระขีณาสพผู้ถึงที่สุดแห่งสังสารวัฏ
(ขุ.ธ.อ. ๔/๔๙)
B ธรรมทั้งปวง หมายถึงธรรมทั้งหลายมีขันธ์ ๕ เป็นต้น (ขุ.ธ.อ. ๔/๔๙)
C กิเลสเครื่องร้อยรัด หมายถึงกิเลส ๔ อย่าง คือ
(๑) อภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น
(๒) พยาบาท ความคิดร้ายผู้อื่น
(๓) สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลและวัตร
(๔) อิทังสัจจาภินิเวส ความถือมั่นว่านี้เท่านั้นจริง
(ขุ.ธ.อ. ๔/๔๙) และดู ขุ.ม. (แปล) ๒๙/๒๙/๑๑๙)

บาลี



รออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!