25-076 ภิกษุ 500 รูปพระไตรปิฎก


๘. ปัญจสตภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๘๓] สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมเว้นในธรรมทั้งปวง A
สัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่พร่ำเพ้อเพราะกามคุณเป็นเหตุ
บัณฑิตทั้งหลายจะประสบสุขหรือทุกข์
ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง B
เชิงอรรถ
A ย่อมเว้นในธรรมทั้งปวง หมายถึงมีอรหัตตมัคคญาณเป็นเครื่องเว้น
หรือละฉันทราคะ(ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ)ในขันธ์ ๕ เป็นต้น
(ขุ.ธ.อ. ๔/๔๒)
B ไม่แสดงอาการขึ้นลง หมายถึงไม่แสดงอาการยินดีหรือยินร้าย
เมื่อถูกโลกธรรมกระทบ (ขุ.ธ.อ. ๔/๔๓)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!