25-073 บัณฑิตสามเณรพระไตรปิฎก


๕. ปัณฑิตสามเณรวัตถุ
เรื่องบัณฑิตสามเณร

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๘๐] คนไขน้ำ ย่อมไขน้ำ
ช่างศร ย่อมดัดลูกศร
ช่างไม้ ย่อมถากไม้
บัณฑิต ย่อมฝึกตน A
เชิงอรรถ
A ฝึกตน หมายถึงฝึกฝนตนเองเพื่อบรรลุอรหัตตผล (ขุ.ธ.อ. ๔/๓๕)
และดู ม.ม. (แปล) ๑๓/๓๕๒/๔๓๑, ขุ.เถร.(แปล) ๒๖/๘๗๗/๔๘๔

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!