25-071 พระฉันนเถระพระไตรปิฎก


๓. ฉันนเถรวัตถุ
เรื่องพระฉันนเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๗๘] บุคคลไม่พึงคบมิตรชั่ว A ไม่พึงคบคนต่ำช้า B
พึงคบแต่กัลยาณมิตร พึงคบแต่สัตบุรุษ
เชิงอรรถ
A มิตรชั่ว หมายถึงผู้ยินดีในอกุศลกรรม มีกายทุจริต เป็นต้น (ขุ.ธ.อ. ๔/๗)
B คนต่ำช้า หมายถึงคนที่ชักนำในสิ่งที่ไม่สมควร มีการตัดช่องย่องเบา เป็นต้น
(ขุ.ธ.อ. ๔/๗)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!